Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Meest recente update: 20 januari 2021

 

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN LEGGEN DE REGELS UIT VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

 

LEES DEZE ZORGVULDIG VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

DOELEINDE

De Algemene voorwaarden van de Website zetten de voorwaarden uiteen waaronder u deze website kunt gebruiken.

Zie de onderstaande content headers. Ga naar het relevante gedeelte voor meer informatie over elk onderdeel:

 1. Wie wij zijn en hoe u contact met ons op kunt nemen.
 2. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met deze voorwaarden
 3. Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn.
 4. We mogen de voorwaarden wijzigen.
 5. We voeren geregeld wijzigingen door op onze website
 6. We mogen onze website opschorten of verwijderen.
 7. We mogen deze overeenkomst overdragen aan iemand anders.
 8. U dient de gegevens betreffende uw account veilig te bewaren.
 9. Hoe u materiaal op onze website mag gebruiken.
 10. Vertrouw niet op informatie op deze website.
 11. We zijn niet verantwoordelijk voor websites waar we naartoe linken.
 12. Door gebruikers gegenereerde content wordt door ons niet goedgekeurd.
 13. Hoe u een klacht kunt indienen over content geüpload door andere gebruikers.
 14. Onze verantwoordelijkheid met betrekking tot door u geleden schade.
 15. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor digitale content.
 16. Hoe we uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken.
 17. Content uploaden naar onze website.
 18. Rechten die u ons geeft om materiaal te gebruiken dat u uploadt.
 19. We zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u dient deze niet te introduceren.
 20.  Regels met betrekking tot linken naar onze website.
 21. De wetgeving van welk land is van toepassing op geschillen? 
 22. Onze handelsmerken zijn geregistreerd.

 

 

 1. WIE WIJ ZIJN EN HOE U CONTACT MET ONS OP KUNT NEMEN.

Deze website is een website die geëxploiteerd wordt door AETN UK (”We”).  Alle websites die wij exploiteren staan hier vermeld:  blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk and lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery (beperkt to personeel), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.

 

Wij staan geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 03105704 en hebben een geregistreerd kantoor en voornaamste handelsadres op 1 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londen W6 9YN, het Verenigd Koninkrijk.

Als u contact met ons op wilt nemen kunt u een email sturen naar feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. DOOR ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN.

Door onze website te gebruiken bevestigt u dat u akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid en dat u ermee instemt om deze na te leven.

Als u niet instemt met deze voorwaarden dient u onze website niet te gebruiken.

We raden u aan om een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor verdere raadpleging

 

 1. ER ZIJN ANDERE VOORWAARDEN DIE OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN.

Deze gebruiksvoorwaarden refereren aan de onderstaande, additionele voorwaarden, die eveneens van toepassing zijn op uw gebruik van onze website:

•          Ons Privacybeleid.  Zie hieronder, bij het gedeelte “HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MOGEN GEBRUIKEN”.

•          Ons Beleid voor Acceptabel Gebruik, hetgeen het toegestane en verboden gebruik van onze website uiteenzet. Wanneer u onze website gebruikt dient u dit Beleid voor Acceptabel Gebruik na te leven.

•          Ons Cookiebeleid, dat informatie uiteenzet over de cookies op onze website.

•          Aparte juridische voorwaarden zullen altijd van toepassing zijn op wedstrijden, aanbiedingen en/of weggeefacties of uitverkopen. Deze zullen opgesteld worden en dienen mee ingestemd te worden voorafgaand aan het aanmelden voor de wedstrijd, promotie of verzoek om een specifiek product.

 

 1. WE MOGEN DE VOORWAARDEN WIJZIGEN.

We passen deze voorwaarden van tijd tot tijd aan. Iedere keer dat u onze website wenst te gebruiken vragen wij u om deze voorwaarden te controleren, om zeker te weten dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn voor het laatst geupdate op 20 januari 2021.

 

 1. WE VOEREN GEREGELD WIJZIGINGEN DOOR OP ONZE WEBSITE.

We updaten en wijzigen onze website regelmatig om veranderingen aan onze programma’s, schema’s, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten te weerspiegelen.

 

 1. WE MOGEN ONZE WEBSITE OPSCHORTEN OF VERWIJDEREN.

Onze website wordt volledig gratis beschikbaar gesteld.

We garanderen niet dat onze website, of willekeurige content die deze bevat, altijd of ononderbroken beschikbaar is. We kunnen de beschikbaarheid van alle of bepaalde delen van onze website opschorten, intrekken of beperken voor zakelijke of operationele redenen. We zullen trachten u vooraf in kennis te stellen betreffende mogelijke opschorting of verwijdering.

U bent er eveneens verantwoordelijk voor om te zorgen dat alle mensen die zichzelf toegang verschaffen tot onze website via uw internetverbindingen op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde voorwaarden, en dat zij deze naleven.

 

 1. WE MOGEN DEZE OVEREENKOMST OVERDRAGEN AAN IEMAND ANDERS.

We mogen onze rechten en plichten voortkomend uit deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen u altijd schriftelijk op de hoogte stellen indien dit gebeurt en we zullen ervoor zorgen dat de overdracht niet nadelig zal zijn voor uw rechten die voortkomen uit het contract.

 

 1. UDIENT DE GEGEVENS BETREFFENDE UW ACCOUNT VEILIG TE BEWAREN.

Indien u als gebruiker een identificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest, of toegewezen krijgt, als onderdeel van onze veiligheidsprocedures dient u dergelijke informatie altijd vertrouwelijk te behandelen. U mag deze niet openbaar maken aan een externe partij. We hebben het recht om op elk moment uw identificatiecode of wachtwoord ongeldig te maken, ongeacht of deze door u gekozen is of door ons toegewezen, indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat u er niet in geslaagd bent om een bepaalde of alle voorzieningen in deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan uzelf uw identificatiecode of wachtwoord weet, dient u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen via feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. HOE U MATERIAAL OP ONZE WEBSITE MAG GEBRUIKEN.

Wij zijn de eigenaar of vergunninghouder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website en het materiaal dat erop gepubliceerd is. Deze werken worden beschermd door auteursrechten en -overeenkomsten over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag een kopie afdrukken en excerpten downloaden van een of meerder pagina’s op onze websites voor uw persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op content geplaatst op onze website.

Het is u niet toegestaan om de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u heeft afgedrukt of gedownload op enige wijze te wijzigen en u mag geen illustraties, foto’s, video of audio gebruiken of afbeeldingen apart gebruiken zonder de begeleidende tekst.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van content op onze website dient altijd vermeld te worden.

Het is u niet toegestaan om enig deel van de content van onze website te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een vergunning om dit te doen te verkrijgen van ons of onze licentiegevers.

Als u een bepaald deel van onze website afdrukt, kopieert of download in strijd met deze gebruiksvoorwaarden zal uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk eindigen en dient u, afhankelijk van onze beslissing, kopieën van materiaal die u gemaakt heeft te retourneren of te vernietigen.

 

 1. VERTROUW NIET OP INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

De content op onze website wordt uitsluitend aangeboden ter algemene informatie. Het is niet bedoeld om te dienen als advies waarop u kunt vertrouwen. U dient professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u actie onderneemt of afziet van actie ondernemen, op basis van de content van onze website.

Ondanks dat we redelijke inspanningen doen om de informatie op onze website te updaten, bieden we geen verklaringen, beloftes of garanties, expliciet of impliciet, dat de content op onze website accuraat, volledig of actueel is.

 

 1. WE ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBSITE WAAR WE NAARTOE LINKEN.

In gevallen waar onze website links bevat naar andere websites en bronnen aangeboden door externe partijen, worden deze links uitsluitend aangeboden ter informatie. Dergelijke links dienen niet geïnterpreteerd te worden als goedkeuring door ons met betrekking op de gelinkte websites of informatie die deze kunnen bevatten.

We hebben geen controle over de content van die websites of bronnen.

We zijn verantwoordelijk voor de andere websites die wij beheren, zoals: blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk and lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery (beperkt tot het personeel), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.

 

 1. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT WORDT DOOR ONS NIET GOEDGEKEURD.

Deze website kan informatie en materiaal bevatten dat geüpload is door andere gebruikers van de website, inclusief op het prikbord en in de chatrooms. Deze informatie en materialen zijn niet geverifieerd of goedgekeurd door ons. De meningen geuit door andere gebruikers op onze website vertegenwoordigen niet onze mening of waarden.

 

 1. HOEU EEN KLACHT KUNT INDIENEN OVER CONTENT GEÜPLOAD DOOR ANDERE GEBRUIKERS

Indien u een klacht wenst in te dienen over content geüpload door andere gebruikers kunt u contact met ons opnemen via feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID MET BETREKKING TOT DOOR U GELEDEN SCHADE. 

Ongeacht of u een particuliere consument of zakelijke gebruiker bent:

•          We beperken of sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele wijze uit in gevallen waarin het onwettelijk is om dat te doen. Dit is inclusief aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijke ongevallen veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze medewerkers, vertegenwoordigers of subcontractanten en voor fraude of zwendel.

•          Verschillende verjaringstermijnen en uitsluitingen zijn van betrekking op aansprakelijkheid die voortkomt uit het leveren van producten aan u, die uiteen gezet zullen worden in de Voorwaarden die opgesteld worden met betrekking tot en die relevant zijn voor de levering van dergelijke producten.

 

15.       UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIGITALE CONTENT.

Indien u een zakelijke gebruiker bent:

•          We sluiten alle stilzwijgende voorwaarden, garanties, verklaringen en andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze website of content die erop staat uit.

•          We zijn niet aansprakelijk ten opzichte van u voor schade, ongeacht of deze opgenomen is in het contract, onrechtmatige daden (inclusief nalatigheid), schendingen van wettelijke plichten of anders, zelfs indien te voorzien, die voortkomt uit of in connectie met:

•          het gebruik van onze website, of de onmogelijkheid deze te gebruiken; of

•          het gebruik van of het afgaan op enige content getoond op onze website. 

•          We zullen in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor: 

•          verlies van omzet, verkopen, handel of inkomsten;

•          bedrijfsstagnatie;

•          verlies van verwachte besparingen;

•          verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of

•          alle indirect of directe schade.

Indien u een particuliere gebruiker bent:

•          Denk erom dat wij onze website uitsluiten beschikbaar stellen voor particulier gebruik en gebruik thuis. U stemt ermee in om onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor door u geleden verlies van omzet, handel, bedrijfsstagnatie of zakelijke kansen.

 •         Indien gebrekkige digitale content die wij hebben geleverd een apparaat of digitale content die aan u toebehoort beschadigd en indien dit veroorzaakt wordt door een gebrek aan redelijke zorg en vaardigheid door ons, zullen we de schade repareren of u een schadevergoeding betalen. We zullen echter niet aansprakelijk zijn voor schade die u had kunnen vermijden door ons advies op te volgen door een update door te voeren die u kosteloos aangeboden is of voor schade die veroorzaakt is doordat u geweigerd heeft om op correcte wijze installatievoorschriften te volgen of doordat u niet de minimale systeemvereisten voorhanden had, zoals door ons geadviseerd.

 

 1. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MOGEN GEBRUIKEN.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.

 

 1. CONTENT UPLOADEN NAAR ONZE WEBSITE.

Altijdwanneer u gebruikt maakt van een functie die u in staat stelt content te uploaden naar onze website, of om contact te leggen met andere gebruikers van onze website, dient u de normen voor content na te leven zoals uiteengezet in ons Beleid voor Acceptabel Gebruik.

U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan die normen, dat wij u aansprakelijk mogen stellen en dat u ons schadeloosstelt voor schade die wij lijden als gevolg van elke inbreuk op die garantie.

Alle content die u uploadt naar onze website zal beschouwd worden als niet vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd. U behoudt al uw eigendomsrechten met betrekking tot uw content maar we eisen dat u ons en andere gebruikers van onze website een beperkte gebruiksvergunning verleent om die content te gebruiken, op te slaan, te kopiëren, te distribueren en beschikbaar te stellen aan externe partijen. De rechten die u verleent aan ons zijn beschreven in het gedeelte “RECHTEN DIE ONS GEEFT OM MATERIAAL DAT U UPLOADT TE GEBRUIKEN” hieronder.

We hebben eveneens het recht om uw identiteit openbaar te maken aan alle externe partijen die beweren dat content gepubliceerd op of geüpload door u naar onze website in strijd is met hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.

We hebben het recht om publicaties die u plaatst op onze website te verwijderen indien uw publicatie naar onze mening niet voldoet aan de normen voor content zoals uiteengezet in ons Beleid voor Acceptabel Gebruik.

U bent volledig verantwoordelijk voor het veilig bewaren en het maken van back-ups van uw content.

Wij slaan geen terroristische, blasfemische, lasterlijke, denigrerende, obscene, beledigende en/of racistische taal of content op.

 

 1. RECHTEN DIE U ONS GEEFT OM MATERIAAL TE GEBRUIKEN DAT U UPLOADT

Wanneer u content uploadt naar of publiceert op onze website, geeft u ons de volgende rechten om die content te gebruiken:

•          een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, overdraagbare vergunning om door een gebruiker gegenereerde content te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, afgeleid werk ervan voor te bereiden, te tonen en uit te voeren, in verband met de dienst aangeboden door de website en op verschillende media inclusief om de website of de dienst te promoten, die vervalt wanneer de gebruiker de content verwijdert van de website of gedurende zo lang als dat wij nodig achten;

•          een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, overdraagbare vergunning voor andere gebruikers, partners of adverteerders om de content te gebruiken voor hun doeleinden, die vervalt wanneer de gebruiker de content verwijdert van de website of gedurende zo lang als dat wij nodig achten.

 

 1. WE ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN EN U DIENT DEZE NIET TE INTRODUCEREN

We garanderen niet dat onze website veilig of vrij van bugs en virussen zal zijn.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platformen om toegang te krijgen tot onze website. U dient uw eigen antivirusprogramma te gebruiken.

U dient onze website niet abusievelijk te gebruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wurmen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch gezien schadelijk is. U dient geen pogingen te ondernemen om zonder toestemming toegang te verkrijgen tot onze website. U mag onze website niet aanvallen via een Dos-of Ddos-aanval. Door inbreuk te plegen op deze voorziening begaat u een overtreding onder de Engelse Computer Misuse Act 1990.

We zullen elke overtreding melden aan de relevante autoriteiten en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding eindigt uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk.

 

 1. REGELS MET BETREKKING TOT LINKEN NAAR ONZE WEBSITE

U mag linken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dat doet op een wijze die eerlijk en legaal is en die onze reputatie niet schaadt of misbruik maakt van onze reputatie.

U mag geen link creëren naar onze website op een wijze die enige vorm van associatie, toestemming of goedkeuring van onze kant suggereert, wanneer dit niet het geval is.

U mag geen link creëren naar onze website op een website die niet uw eigendom is.

Onze website mag niet gekaderd wordt op een willekeurige andere website en u mag eveneens geen link creëren naar een ander deel van de website anders dan de startpagina.

 

We behouden het recht voor om de toestemming tot linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

De website waarvandaan u linkt dient in alle opzichten de normen voor content na te leven, zoals uiteengezet in ons Beleid voor Acceptabel Gebruik.

Indien u wenst te linken of gebruik te maken van content op onze website anders dan hierboven uiteengezet, vragen we u om contact op te nemen met ons via feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. DE WETGEVING VAN WELK LAND IS VAN TOEPASSING OP GESCHILLEN?

Denk erom, indien u een particuliere gebruiker bent, dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de samenstelling vallen onder de Engelse wetgeving. U en wij stemmen ermee in dat de rechtbanken in Engeland of Wales exclusieve jurisdictie hebben.

Indien u een bedrijf bent vallen deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de samenstelling (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) onder de Engelse wetgeving. U en wij stemmen ermee in dat de rechtbanken in Engeland of Wales exclusieve jurisdictie hebben.

 

 1. ONZE HANDELSMERKEN ZIJN  GEREGISTREERD

Onze naam en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van AETN UK. Het is u niet toegestaan deze te gebruiken zonder onze toestemming, tenzij deze onderdeel uitmaken van materiaal dat u gebruikt zoals toegestaan onder het bovenstaande gedeelte “HOE U MATERIAAL OP ONZE WEBSITE MAG GEBRUIKEN”.